Wędrowniczkowy regulamin

Jak każde poważne biuro turystyczne mamy swój regulamin, który stanowi zbiór zasad Państwa i nas obowiązujących, a mających na celu lepszą organizację naszej współpracy.

§ 1 - WARUNKI OGÓLNE - powrót

 1. Wędrowniczkowy regulamin, stanowi integralną część Umowy.
 2. Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez przez Organizatora w oparciu o umowę agencyjną (zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedającym), a Rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika imprezy (zwanym w dalszej części regulaminu Rodzicem) następuje w momencie przekazania do biura oryginału wypełnionej Karty Uczestnika.
 3. Rodzic powinien zadbać o to, żeby Karta Uczestnika została wypełniona rzetelnie, a dane i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane były prawidłowo.
 4. Rodzic ma obowiązek poinformować Sprzedającego o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie (Paszport, Dowód Osobisty, Karta Uczestnika itp.).
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy zawartej z Rodzicem, terminu, programu i ceny imprezy, w przypadku: zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, wzrostu podatków oraz siły wyższej. Podwyższenie ceny imprezy, nie może nastąpić jednak później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Rodzica w formie pisemnej. W przypadku powyższych zmian Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie, powiadamiając pisemnie Organizatora o decyzji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, patrz punkt "Rezygnacje i zwroty". Brak odpowiedzi w tym terminie uważać się będzie za akceptację nowych warunków.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników.
 8. Rodzic zawierając umowę wyraża zgodę na publikację w galerii zdjęć na stronie internetowej www.wedrowniczek.pl wizerunku swojego dziecka lub podopiecznego. Jeśli takiej zgody nie wyraża, musi napisać to na karcie uczestnika.

§ 2 - REALIZACJA IMPREZY - powrót

 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje: paszport, ważna wiza, w przypadku konieczności jej posiadania, o ile nie zapewnia tego Organizator, oraz wymagane zaświadczenia lekarskie, dowód wpłaty.
 2. Organizator nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez Uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.
 3. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, Organizatora zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanych świadczeń. Realizacja świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi i Uczestnik z tego powodu nie może rościć do Organizatora pretensji.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa, dłuższy czas oczekiwania na granicy, przepisy obowiązujące w kraju pobytu, umowy międzynarodowe), a także z winy uczestników.
 6. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez osoby trzecie nie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem, a także tych, za które z mocy prawa Organizator nie może odpowiadać.
 7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m.in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-wizowych lub, jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd).
 8. Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat, o ile nie zapewnia tego Organizator, podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. opłaty klimatyczne, kaucje, itp.) wymienionych w ofercie. Nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń.
 10. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno-wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialna wobec Organizatora za szkody powstałe z winy jego lub osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy szkody lub pokrycia związanych z tym kosztów.
 11. Podczas imprez młodzieżowych w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika regulaminu kolonii/obozu, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich, Organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów, którzy również ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na imprezie.
 12. W przypadku, jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań zawartych w Umowie lub nie posiada wymaganych dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji bez jakichkolwiek zwrotów. Wszelkie koszty takiej sytuacji ponosi Uczestnik.
 13. Na imprezach młodzieżowych odpowiedzialność Organizatora kończy się w momencie rozwiązania imprezy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce i odbioru niepełnoletniego uczestnika. Po zakończeniu imprezy Organizator nie ma możliwości zapewnienia opieki.

§ 3 - BAGAŻ - powrót

 1. Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe: jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę (narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany limit.

§ 4 - UBEZPIECZENIE - powrót

 1. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.
 2. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, szczegółowe informacje zawarte są w ofercie i odrębnych warunkach ubezpieczenia.
 3. Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej gwarancją bankową
 4. Organizator szczególnie zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.

§ 5 - WARUNKI PŁATNOŚCI - powrót

 1. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny w biurze sprzedającego lub na rachunek bankowy Organizatora.
 2. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków finansowych na rachunek Organizatora.
 3. Nie dokonanie w terminie wpłaty lub niedostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie Umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

§ 6 - REZYGNACJE I ZWROTY - powrót

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmie się dzień jej wpływu do Organizatora.
 2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach: - braku wymaganego minimum uczestników, - nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 3 dni, - w razie odwołania imprezy.
 3. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu: niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca: - 10% ceny jednak nie mniej niż 50 pln przy rezygnacji do 33 dnia przed rozpoczęciem imprezy, - 35% ceny przy rezygnacji między 32 a 16 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 60% ceny przy rezygnacji między 15 a 4 dniem przed rozpoczęciem imprezy, - 95% ceny przy rezygnacji krótszej niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.
 4. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia umowy.
 5. Zwrotu należności po odliczeniu kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 6. Organizator nie dokonuje potrąceń poza opłatą manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy, jednak nie mniejszej niż 50 pln w wypadku wskazania przez Uczestnika osoby spełniającej warunki uczestnictwa w imprezie, która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy udziału w imprezie. Zmiana może zostać dokonana w terminie niezbędnym do załatwienia koniecznych formalności.

§ 7 - REKLAMACJE - powrót

 1. W przypadku obozów młodzieżowych/kolonii wszelkie uwagi, sugestie dotyczące przebiegu imprezy rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłaszać kierownikowi lub właściwemu wychowawcy przebywającemu w miejscu wypoczynku dziecka.
 2. Wszelkie reklamacje, uwagi i sugestie dotyczące pozostałych imprez należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora (pilot, rezydent) i otrzymać pisemnie potwierdzenie.
 3. Organizator przyjmuje pisemne reklamacje w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy i zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

§ 8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE - powrót

 1. W przypadku sprzedaży agencyjnej Uczestnika obowiązują Warunki Uczestnictwa Organizatora imprezy.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator i Uczestnik będą się starali rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.
 3. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy nie narusza ważności całości Umowy.
 4. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie Ustawa "O usługach turystycznych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz Kodeks Cywilny.

§ 9 - DODATKOWE INFORMACJE - powrót

 1. Organizator oświadcza, że zawarł w dn. 21.06.2006r. umowę gwarancyjną z BGŻ S.A. , która jest kontynuowana. (Zobacz nasze zezwolenia)

Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat, w razie nie wykonania zobowiązań umownych przez Organizatora, powinien przedstawić Gwarantowi lub Wojewodzie Mazowieckiemu prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych i nakładający na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta.

O wytoczeniu powództwa należy powiadomić Wojewodę Mazowieckiego oraz Gwaranta nie później niż 21 dni po upływie terminu ważności gwarancji bankowej, pod rygorem utraty zabezpieczenia.

Junior poleca